Ouders

Communicatie ouders


Als uw kind bij Villa Lilla is, krijgt u toegang tot onze digitale communicatieportal, Konnekt. Zo blijft u betrokken en op de hoogte: heeft uw kind al gegeten en geslapen, welke activiteiten hebben ze in de groep vandaag gedaan en hoe ging dat, et cetera. Alle belangrijke informatie staat op één centrale plek. Via Konnekt kunt u ook eenvoudig doorgeven als u wat later komt. U kunt extra dagen, aanvragen, een dag ruilen of uw kind afmelden. Log hier in op Konnekt.
Klachtenregeling kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO


Villa Lilla doet er alles aan om klachten te voorkomen. We staan altijd open voor ideeën en natuurlijk ook voor kritiek. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u dit kenbaar maken aan de groepsleiding van uw kind. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, kunt u zich wenden tot de directie. Villa Lilla heeft een intern klachtenreglement opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe u een klacht kunt indienen, hoe, wanneer en door wie uw klacht wordt behandeld, et cetera. Villa Lilla publiceert jaarlijks een openbaar verslag van de behandelde klachten. Het jaarverslag wordt besproken met de Oudercommissie en ligt ter inzage bij de voordeur van het kinderdagverblijf en de BSO. Villa Lilla is voor externe klachtenbehandeling aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar een ouder eventueel ook direct een klacht kan indienen.
Ouderraad


De ouderraad heeft een belangrijke adviserende rol ten aanzien van het pedagogisch beleid, de veiligheid, openingstijden, voeding, gezondheid, hygiène en andere belangrijke kwaliteitsaspecten van onze dienstverlening. De directie van Villa Lilla houdt de ouderaard op de hoogte en de raad geeft advies (gevraagd en ongevraagd). Het doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. De raad zet zich in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders. Minimaal 2 keer per jaar vindt een vergadering plaats met de directie en zonodig vaker. De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden in de map bij de brievenbus in de hal van Villa Lilla. Wat doet de raad voor ouders? Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten indienen bij de raad. De ouderraad inventariseert, bemiddelt en kan eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en eventuele acties worden in goed overleg ondernomen. Hoe is de ouderraad te bereiken? Per email en per post (de brievenbus in de hal van Villa Lilla). U kunt natuurlijk de leden van de raad direct aanspreken bij het halen of brengen van uw kind. De alternatieve ouderraadpleging Nu is het zo dat elk kindercentrum van Villa Lilla een ouderraad dient te hebben. De peuterspeelzaal heeft helaas geen ouderraad. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging, zodat een kindercentrum die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen, toch voldoet aan de eis van adviesrecht van ouders. Wat heeft geresulteerd in de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging. Villa Lilla komt tegemoet aan de alternatieve ouderraadpleging, door voor iedere schoolvakantie een nieuwsbrief aan alle ouders van de peuterspeelzaal te versturen met hierin alle voorgenomen besluiten en verzoeken om advies m.b.t de volgende zaken: - de kwaliteit van de opvang ( m.b.t de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid) - het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding - veiligheid en gezondheid - openingstijden - spel-en ontwikkelingsactiviteiten - regelingen inzake de behandeling van klachten - en de ouders op de hoogte stellen van de vergadermomenten van de bestaande ouderraad zodat zij hierbij aan kunnen sluiten Wij blijven ernaar streven om een ouderraad te formeren. Dus wilt u graag meepraten over bovenstaande onderwerpen, stuur dan een mail naar info@villalilla.nl.
LKR nummers


Dagopvang: 234005269 Peuterspeelzaal: 38402769
BSO: 688416317
Pedagogisch beleid


Het pedagogisch beleidsplan van Villla Lilla volgt de gedachten over opvoeden van Marianne Riksen Walraven. Ze onderschrijft ‘vier basisdoelen’: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/ omgeving en het contact met andere kinderen. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal niveau. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken: Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen is beter, wachten dat je aan de beurt bent, et cetera. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang leren kinderen wat wel en niet mag. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen van verschillende culturen. Kinderopvang Villa Lilla heeft haar pedagogisch beleid geformuleerd op basis van deze vier doelen en voor iedere opvangvorm geformuleerd.

Download GGD rapporten

1/9

Bereikbaarheid kantoor

ma

di

wo

do

vrij

09.00 - 17.00 uur

09.00 - 17.00 uur

09.00 - 11.30 uur

09.00 - 17.00 uur

09.00 - 11.30 uur

LRK nummers

dagopvang

234005269

peuterspeelzaal

238402769
 

BSO

688416317

Volg ons 24/7

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© Villa Lilla Kinderopvang 2019